Förskolan Smulan

DETTA ÄR SMULANS FÖRSKOLA...

Smulans Förskola är en förskola, för barn 1-5 år, på Kristen grund. Förskolan drivs av Equmeniakyrkan Götene, som ett alternativ till Götenes kommunala förskolor.
Smulans förskola består av två avdelningar, Arken och Duvan. Vi finns på Östra Torsgatan, nära Götene Centrum vilket ger oss möjlighet att ta del av den service som finns i Götene. Vi har dessutom gångavstånd till Brännaskogen och därmed naturen.

Smulans förskola har en välutbildad, driven personalgrupp med lång erfarenhet av förskoleverksamhet. Vi anser oss ha fått goda vitsord från både barn, familjer, skola och externa professioner. Förskolans verksamhet utgår från Läroplan för förskolan, Lpfö 18.Vi ingår i utbildningsväsendet och lyder under skollagen. Vår verksamhet granskas av Götene kommun, som i sin tur redovisar granskningen för skolverket, därmed har vi samma krav på oss som övrig barnomsorg i kommunen.
Vi har i övrigt ett gott samarbete med Götene kommun. Bland annat erhåller vi bidrag från kommunen, delar specialpedagogisk expertis med kommunen och barn inskrivna i vår verksamhet erhåller samma försäkringsskydd som övriga barn i kommunen. Vi delar den kommunala barnomsorgskön och ansökan sker via kommunens hemsida, där Smulan kan anges som önskemål om placering. Vi delar även en del studiedagar med övriga förskolor och vill vara en del i utvecklingen av Götenes förskoleverksamhet.

SMUlans Kristna profil innebär att

  • vi använder bibelberättelser vid sidan av andra berättelser. 
  • vi vill ge barnen vetskap om vad bibeln handlar om och var den kristnade delen av världen hämtat sina värderingar. 
  • vi ibland använder bibelberättelser för att belysa det mellanmänskliga samspelet och dess konsekvenser. 
  • vi vill berika barnens sångskatt genom att bredda utbudet av melodier och texter med de sånger som finns inom svensk kristenhet, vid sidan av förskolans traditionella sångskatt. Många av sångerna uttycker en glädje och tacksamhet över vad man är, vilket ger barnen ett styrkt självförtroende och glädje över att vi har varandra.
  • det förekommer bön som ett dagligt inslag. Dels används bönen ”Gud som haver” eller liknande böner, som är en tradition och som vi tycker tillhör allmänbildingen, dels använder vi en bordsbön innan vi äter.
  • vi kommer att vara lyhörda i de fall föräldrar skulle välja att ta avstånd från de konfessionella inslagen i vår verksamhet, ta reda på vilka inslag de anser vara stötande och förändra dessa.

Att ta del av detta anser vi vara barnens rättighet, fastslagen i § 14 i FN:s barnkonvention, för att senare i livet själv kunna ta ställning i trosfrågor , kunna relatera till och respektera olika uppfattningar kring tro.

Hur får mitt barn en plats på Smulans Förskola?
Först och främst är Ni välkomna att höra av Er och boka ett besök, möta personal, få information och se våra lokaler.
Föräldrar som önskar plats på Smulans förskola anmäler detta till Götene Kommun via e-tjänst på kommunens hemsida. Eller via blankett som finns att hämta hos oss. I båda formulären finns en ruta för önskemål om placering.

Hantering av synpunkter och klagomål på verksamheten:
Enligt skollagen (2010:800 kap 4 § 8) ställs krav att det ska finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Huvudregeln är att klagomålet i första hand ska lämnas till ansvarig förskolechef eller motsvarande ledningsfunktion. 
Det är bra om Du som har synpunkter/klagomål skriver ner Dina tankar (Blankett finns som fil eller blankett att hämta på förskolan) för att få ett underlag för eventuell förändring, som är möjlig att utvärdera. Det är tillåtet att lämna anonymt.

  • Inlämnat klagomål registreras/diarieförs.
  • Bedömning sker om vem som ska hantera ärendet.
  • Skriftligt svar ges till den som lämnat in synpunkten/klagomålet (om man inte lämnat det anonymt) att det inkommit och vem som är handläggare.
  • Klagomålet framförs även till styrelsen för Equmeniakyrkan Götene, så att de kan utföra sitt huvudmannaskap och agera.

Huvudman: Equmeniakyrkan Götene 
Rektor: Bengt-Åke Gindemo  070 524 67 00

Länk till Götene Kommuns hemsida: http://www.gotene.se/barnomsorgochskola.9.html

SMULANS FÖRSKOLA
Östra Torsgatan 3
533 32 GÖTENE
E-post: smulan@forskolansmulan.se
 

Kontaktpersoner

Bengt-Åke Gindemo

070 524 67 00

Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Susanne Skarp Bergfalk
Diakon
073 053 47 02
Karolina Ros
Ungdomsledare
073 083 64 99

Telefon expedition
0706-89 30 15